:: Professional ::
Language: 
 
 
Ha Long
Announcements
Apply for V247 Scholarship

Apply for V247 Scholarship here: v247.com/Scholarship.aspx

 

 
Job Posting

NJVACA is pleased to announce a new service to our members - free job board.  Please click on read more... below to check out the job posting.

 read more ...

 Donation

All contributions are tax deductible. NJVACA Tax ID# 22-3552587


  
 
 
You
are here: Board of Directors
Login
Board of Directors

Chairperson:
Paula Hicks-Lê Ánh Nguyệt.

Vice Chairperson:
TúLê Trương-South

Legal Counsel:
Open

Secretary:
NamPhương Lê

Treasurer:
TúLê Trương

 Technical Directors:
Quốc Alan Lê-Décor
Almanda Thùy Dung Lê (Arts &Crafts)

Public Relation:
Michelle MThanh
Nga Hoàng

Mentoring Program:
Thúy Anh Lê

Cultural & Heritage Directors:
Jimmy Marc Nguyễn (Cultural Director)

Youth Community Services:
Dalena Thùy Anh Lê

Website/Advisor:
Loan Nguyễn-Liu

 Board of Advisory:
Cẩ
n N Hoàng, (Marlboro)
BíchLiên Hoàng
Giáo Nguy
ễn (JC)
T
ôn Trần (JC)
Quang Tr
ần (JC)

Lan Đệ Nguyễn ( JC)
Nam H Nguyễn  (Clark)
Nghĩa Bùi (Nutley)
Thương Thị Nguyễn (S)
Vy Eaton (North)
Lai Nguyễn (North)
Ni
m Q. Trần (South)

Election Director:

Văn Lê

 
 

Translate this page

Vietnamese

   English      

 

Contact Us Now


 
Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2015 by NJVACA